สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การบริการระบบทางออนไลน์ (E-Service)


การบริการระบบทางออนไลน์ ระดับ สพฐ.

ระบบ SMART OBEC

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบ DMC

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management center

ระบบ CCT

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ระบบ CATAS

ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา


ระบบ ปพ.3 ออนไลน์

ระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)

ระบบ HRMS OBEC

ระบบบริหารงานบุคคล ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัั้นพื้นฐาน

ระบบ B-OBEC

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัั้นพื้นฐาน

ระบบ EMIS

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา


การบริการระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาทางออนไลน์
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

ระบบ Smart Area

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Education Area Management Support System : AMSS++

ระบบ Myoffice

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) รองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานและสถานศึกษา

ระบบ E-money

ระบบรายงานเงินเดือนของบุคลากรในสำนักงาน ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและพนักงานราชกาาร

ระบบ E-PUBLIC

ระบบการส่งข่าวภาพกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ ของ สพป.ปัตตานี เขต 1


ระบบKM

ระบบการจัดการเรียนรู้ สพป.ปัตตานี เขต 1

ระบบ digital platform

ระบบข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ระบบ

ระบบ.......ของ สพป.ปัตตานี เขต 1

ระบบ

ระบบ........ ของ สพป.ปัตตานี เขต 1


การบริการระบบบริหารจัดการภายในหน่วยงานทางออนไลน์
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

ระบบการจองรถยนต์

ระบบบริหารจัดการรถยนต์

ระบบ..

ระบบบริหารจัดการ

ระบบ..

ระบบบริหารจัดการ

ระบบ..

ระบบบริหารจัดการ