สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการในสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ 4 ด้าน

แหล่งเรียนรู้

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ มาเก็บไว้ในระบบเดียวกัน เช่นหลักสูตร เนื้อหา สาระการเรียนรู้ คลังสื่อการเรียนรู้ ข้อสอบ ใบงานต่างๆ

โครงการโรงเรียนสุจริต

นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นโยบาย No Gift Policy

ประกาศเจตนารมณ์

สพป.ปัตตานี เขต 1 มีนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

เป็นการแสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิตจากการปฏิบัติหน้าที่

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

สพป.ปัตตานี เขต 1 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ในรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566

ผลงานวิชาการ

กรอกผลงานวิชาการ

การบริการระบบทางออนไลน์ (E-Service)


ระบบ Smart Area

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Education Area Management Support System : AMSS++

ระบบ Myoffice

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) รองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานและสถานศึกษา

ระบบ E-money

ระบบรายงานเงินเดือนของบุคลากรในสำนักงาน ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและพนักงานราชกาาร

ระบบ Smart OBEC

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิสัยทัศน์

องค์กรคุณภาพ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะเป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21
ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม

แผนและรายงานผล

  • ทั้งหมด
  • การดำเนินงาน
  • การจัดซื้อจัดจ้าง
  • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • แผนป้องกันการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อมูลการให้บริการ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

กระดานถาม-ตอบ

การตั้งคำถาม