หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
เบอร์โทรศัพท์สำนักงานและแฟกซ์
สำนักงาน
073 -460076, 073-460077 ,073 -460079
แฟกซ์
073 -460080, 073- 460201
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในกลุ่ม
ลำดับที่
กลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
1
กลุ่มอำนวยการ
11
2
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
3
กลุ่ม DLICT
13
4
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
14
5
กลุ่มนโยบายและแผน
15
6
กลุ่มบริหารงานบุคคคล
16
7
หน่วยตรวจสอบภายใน
17
8
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18