ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)
ลำดับที่
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
1
94010001 โรงเรียนบ้านกาแลบือซา
2
94010002 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ
3
94010003 โรงเรียนบ้านสระมาลา
4
94010004 โรงเรียนบ้านคลองมานิง
5
94010005 โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ
6
94010006 โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
7 94010007 โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ
8 94010008 โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
9 94010009 โรงเรียนเมืองปัตตานี
10 94010010 โรงเรียนบ้านกูวิง
11 94010011 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
12 94010012 โรงเรียนบ้านบานา
13 94010013 โรงเรียนบ้านจือโระ
14 94010014 โรงเรียนบ้านปาเระ
15 94010015 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง
16 94010016 โรงเรียนบ้านลดา
17 94010017 โรงเรียนบ้านกาฮง
18 94010018 โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ
19 94010019 โรงเรียนบ้านกือยา
20 94010020 โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ
21 94010021 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
22 94010022 โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ
23 94010023 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด
24 94010024 โรงเรียนบ้านรามง
25 94010025 โรงเรียนบ้านรูสะมิแล
26 94010026 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
27 94010027 โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ
28 94010028 โรงเรียนบ้านสะบารัง
29 94010029 โรงเรียนวัดควน
30 94010030 โรงเรียนวัดมหิงษาราม
31 94010032 โรงเรียนบ้านดอน(นุ้ยนิธยาคาร)
32 94010033 โรงเรียนบ้านราวอ
33 94010035 โรงเรียนบ้านทุ่ง
34 94010036 โรงเรียนบ้านท่าข้าม
35 94010037 โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
36 94010038 โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
37 94010039 โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก
38 94010040 โรงเรียนบ้านบางมะรวด
39 94010041 โรงเรียนบ้านท่าชะเมา
40 94010042 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
41 94010043 โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์
42 94010044 โรงเรียนบ้านกลาง
43 94010045 โรงเรียนบ้านนอก
44 94010046 โรงเรียนบ้านปุลามาวอ
45 94010047 โรงเรียนบ้านหัวคลอง
46 94010048 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
47 94010049 โรงเรียนบ้านเตราะหัก
48 94010050 โรงเรียนบ้านท่าสู
49 94010051 โรงเรียนบ้านบางหมู
50 94010052 โรงเรียนบ้านคลองต่ำ
51 94010053 โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)
52 94010054 โรงเรียนบ้านคาโต
53 94010055 โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง
54 94010056 โรงเรียนบ้านเคียน
55 94010101 โรงเรียนบ้านมะปริง
56 94010102 โรงเรียนบ้านจะรัง
57 94010103 โรงเรียนบ้านตูเวาะ
58 94010104 โรงเรียนบ้านดูซงปาแย
59 94010105 โรงเรียนบ้านตะโละ
60 94010106 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี
61 94010107 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม
62 94010108 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา
63 94010109 โรงเรียนบ้านท่ากุน
64 94010110 โรงเรียนบ้านท่าด่าน
65 94010111 โรงเรียนบ้านท่าพง
66 94010112 โรงเรียนบ้านยือริง
67 94010113 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ
68 94010114 โรงเรียนบ้านตือระ
69 94010115 โรงเรียนบ้านเฑียรยา
70 94010116 โรงเรียนบ้านฝาง
71 94010117 โรงเรียนบ้านบากง
72 94010118 โรงเรียนบ้านใหม่
73 94010119 โรงเรียนบ้านตาลีอายร์
74 94010120 โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ
75 94010121 โรงเรียนบ้านบางปู
76 94010122 โรงเรียนบ้านบือเจาะ
77 94010123 โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
78 94010124 โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต
79 94010125 โรงเรียนบ้านบาโลย
80 94010126 โรงเรียนบ้านตาหมน
81 94010127 โรงเรียนบ้านปุลากง
82 94010128 โรงเรียนบ้านตันหยง
83 94010129 โรงเรียนบ้านดาลอ
84 94010130 โรงเรียนบ้านชะเอาะ
85 94010131 โรงเรียนยะหริ่ง
86 94010132 โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม
87 94010133 โรงเรียนบ้านมูหลง
88 94010134 โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน
89 94010135 โรงเรียนบ้านหนองแรต
90 94010136 โรงเรียนบ้านแบรอ
91 94010137 โรงเรียนบ้านลางา
92 94010138 โรงเรียนบ้านบูดี
93 94010139 โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล
94 94010140 โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ
95 94010153 โรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" จังหวัดปัตตานี
96 94020042 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ
97 94020043 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์
98 94020044 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง
99 94020045 โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ
100 94020047 โรงเรียนบ้านโคกโตนด
101 94020048 โรงเรียนบ้านดอนรัก
102 94020049 โรงเรียนบ้านปะกาจินอ
103 94020050 โรงเรียนบ้านเปียะ
104 94020051 โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ
105 94020052 โรงเรียนบ้านโคกหมัก
106 94020053 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร
107 94020054 โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง
108 94020055 โรงเรียนบ้านปะกาลือสง
109 94020056 โรงเรียนบ้านปากบางตาวา
110 94020057 โรงเรียนบ้านปรัง
111 94020058 โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง
112 94020059 โรงเรียนบ้านท่ายามู
113 94020060 โรงเรียนบ้านบางราพา
114 94020061 โรงเรียนบ้านท่ากำชำ
115 94020062 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
116 94020063 โรงเรียนวัดสุวรรณากร
117 94020064 โรงเรียนบ้านควนดิน
118 94020065 โรงเรียนบ้านปะแดลางา
119 94020066 โรงเรียนบ้านไผ่มัน
120 94020067 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง
121 94020068 โรงเรียนบ้านควนคูหา
122 94020069 โรงเรียนบ้านบางทัน
123 94020070 โรงเรียนบ้านดอนนา
124 94020071 โรงเรียนรัชดาภิเษก
125 94020072 โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด
126 94020073 โรงเรียนบ้านสายหมอ
127 94020074 โรงเรียนบ้านแคนา
128 94020075 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
129 94020076 โรงเรียนบ้านกาหยี
130 94020077 โรงเรียนพัฒนศึกษา
131 94020078 โรงเรียนบ้านค่าย
132 94020079 โรงเรียนบ้านยาบี
133 94020080 โรงเรียนบ้านน้ำดำ
134 94020082 โรงเรียนบ้านคลองช้าง
135 94020083 โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว
136 94020084 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์