ระบบข้อมูลบุคลากร สพป.ปน. 1

ระบบข้อมูลบุคลากร สพป.ปน.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


ข้อมูลบุคลากร
@ สพป.ปน. 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

ผู้บริหาร

นายภิรมย์  จีนธาดา

 ฝ่ายบริหาร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : pheeneng@gmail.com
โทรศัพท์  0819572832

ผู้บริหาร

นายเล็ก  เกียรติขจรเดช

 ฝ่ายบริหาร 
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : LKrawor2557@hotmail.com
โทรศัพท์  0814788033

ผู้บริหาร

นายชุมพล  ฝูงใหญ่

 ฝ่ายบริหาร 
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : c@gmail.com
โทรศัพท์  0000000008

ผู้บริหาร

นายอุมัธ  สวาหลัง

 ฝ่ายบริหาร 
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : somchai007339@gmail.com
โทรศัพท์  0995947357

ผู้บริหาร

นางสาวสิณิณาฎ  อารีย์

 ฝ่ายบริหาร 
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : sineenath2710@gmail.com
โทรศัพท์  0954198181

อำนวยการ

นางจิตติมาศ  พวงมณี

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : jittimas_tik@hotmail.com
โทรศัพท์  0864806271

การเงิน

นางอภิชญา  คงช่วย

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : apichaya_2010@hotmail.com
โทรศัพท์  0817674707

บุคคล

นายสมาน  เง๊าะ

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : sman_212@hotmail.com
โทรศัพท์  0937859797

นโยบายและแผน

นางสาวกษิมา  คงตุก

 กลุ่มนโยบายและแผน 
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : planpn1@hotmail.co.th
โทรศัพท์  0898795247

นิเทศติดตาม ฯ

นางสาวสุรางค์  อาจณรงค์

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลจัดการศึกษา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : surang030806@gmail.com
โทรศัพท์  0935749033

ส่งเสริม

นายกิติวัชร  ขันทองดี

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : khan019@hotmail.com
โทรศัพท์  0935784533

ตรวจสอบภายใน

นางสาวสิตามน  ไชยวัฒน์

 หน่วยตรวจสอบภายใน 
ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : jamecht@yahoo.com
โทรศัพท์  0869632439

DLICT

นายมูฮำมัด  ประจัน

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : itec@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0935750817

อำนวยการ

นางพัลภา  แก้วยอดจันทร์

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : panlapa_11@hotmail.com
โทรศัพท์  0862980794

อำนวยการ

นางสาวเรียม  โรสิกะ

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : riam_rosi27@hotmail.com
โทรศัพท์  0872885305

อำนวยการ

นางสาวปาณิศา  แก้วใจกล้า

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : partypanisa@gmail.com
โทรศัพท์  0892968237

อำนวยการ

นายปราโมทย์  จันทรัตน์

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : pramod12201@gmail.com
โทรศัพท์  0935765649

อำนวยการ

นายอัสมัน  ดราวี

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

อำนวยการ

นายเสกสันติ์  ขุนแดง

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

อำนวยการ

นางสาวศศิธร  แซ่หลี

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : sasithon372@gmail.com
โทรศัพท์  0950258202

อำนวยการ

ส.อ.นิวัฒน์  สวัสดิภาพ

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : sawatdipap3@gmail.com
โทรศัพท์  0831840601

อำนวยการ

นายศรายุทธ  ค้าขึ้น

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

อำนวยการ

นางสาวนันท์นิชา  อุ่นอก

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

อำนวยการ

นางวนิดา  ศรีสุวรรณ

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

อำนวยการ

นายอัฟฟาน  ดอเลาะ

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

อำนวยการ

นายวิสุทธิ์  ทองไหม

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

อำนวยการ

นางสาวจัด  แก้วมณี

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

อำนวยการ

นายสุทธิพงษ์  จันทร์วราพร

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

อำนวยการ

นายฮาซัน  เจ๊ะแล๊ะ

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

อำนวยการ

นายโกศล  โลหิตธาดา

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

อำนวยการ

นายหิ้น  เขียวหมี

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

อำนวยการ

นายยูฮัน  สาแล๊ะ

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : yohen039@hotmail.com
โทรศัพท์  0887825766

การเงิน

นางจำเริญศรี  ทองสอง

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ตำแหน่ง  ครูช่วยราขการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : jarat_sri@outlook.com
โทรศัพท์  0869575885

การเงิน

นายวัลลภ  แก้วดวง

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : wonlop_245@hotmail.com
โทรศัพท์  0862932368

การเงิน

นางโสภาพรรณ  สุขสวัสดิ์

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : sunrise-happy28@hotmail.com
โทรศัพท์  0836547784

การเงิน

นางสาววนิดา  พรมจันทร์

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : pton_nta@hotmail.com
โทรศัพท์  0980357812

การเงิน

นางสาวชัชชญา  กัญจนชุมาบุรพ

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : chatcha2475@hotmail.com
โทรศัพท์  0887907965

การเงิน

นางสาวฐิตาภรณ์  ใจดี

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

การเงิน

นางฟารีดา  ดอเลาะ

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : farada12@hotmail.com
โทรศัพท์  0982493397

การเงิน

นางสาวภัชรี  ซ้ายเกลี้ยง

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฎิบัติการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : patcharee783@gmail.com
โทรศัพท์  0865742494

การเงิน

นางสาวนุชดา  โลหิตธาดา

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : lohittada@hotmail.com
โทรศัพท์  0639737147

การเงิน

นางสาวศิรินลา  เจ๊ะมามะ

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : sirinla2012@hotmail.co.th
โทรศัพท์  0879699270

การเงิน

นางสาววิณีกาญจน์  เล็กกะสัน

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : lohittada@hotmail.com
โทรศัพท์  0807109609

บุคคล

นางสาวอมรรัตน์  บุญประกอบ

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : keaw_ptn@hotmail.com
โทรศัพท์  0887921189

บุคคล

นางเนาวรัตน์  จันทร์วราพร

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : nowarat_27@hotmail.com
โทรศัพท์  0649044469

บุคคล

นางสาวซูฮัยณี  มะดีเย๊าะ

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : suhaineemwn@gmail.com
โทรศัพท์  0937274127

บุคคล

นางพัชรี  ภู่เพชร

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : torpacharee@gmail.com
โทรศัพท์  0898765082

บุคคล

นางสายจิต  ทิพย์มณี

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : saichit_92@hotmail.co.th
โทรศัพท์  0810989897

บุคคล

นางสุรเพ็ญ  ณ สงขลา

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : surapen03@gmail.com
โทรศัพท์  0896557333

บุคคล

นางสาวสุรีย์  ศรีมิตร

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : nat012510@gmail.com
โทรศัพท์  0899759873

บุคคล

นางสาวสุไรดา  หมัดเลียด

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : manpower.ptn1@gmail.com
โทรศัพท์  0905898956

บุคคล

นางชุติมา  บัวทองสุข

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ตำแหน่ง  นิติกรชำนาญการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : ืืnitikorn@gmail.com
โทรศัพท์  0000000000

บุคคล

นางสาวขวัญลักษณ์  เจียะคง

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : kwanlak_ck@hotmail.com
โทรศัพท์  0846315490

บุคคล

นางสาววรรณพร  ณ สงขลา

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : yeho2524@gmail.com
โทรศัพท์  0815951926

บุคคล

นางอิสริยาภรณ์  ศรีสุวรรณ

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : ing1912@hotmail.com
โทรศัพท์  0808647302

นโยบายและแผน

นางศิริรัตน์  ทองสิพพัญญู

 กลุ่มนโยบายและแผน 
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : sirirattk@hotmail.com
โทรศัพท์  0892999807

นโยบายและแผน

นางสุมาลี  สุขศรี

 กลุ่มนโยบายและแผน 
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : sunday_2518@hotmail.com
โทรศัพท์  0819593472

นโยบายและแผน

นางจันทร์สม  เจือสนิท

 กลุ่มนโยบายและแผน 
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : chanson.j@hotmail.com
โทรศัพท์  0867470235

นโยบายและแผน

นางกูมาลาตี  เจะแว

 กลุ่มนโยบายและแผน 
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : kamalatee2510@hotmail.com
โทรศัพท์  0807059597

นโยบายและแผน

นายปวีณ  อินทรศรีสม

 กลุ่มนโยบายและแผน 
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : batman_5433@hotmail.co.th
โทรศัพท์  0847503353

นโยบายและแผน

นางสาววิชุตา  สงสว่าง

 กลุ่มนโยบายและแผน 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : vicky_songsawang@hotmail.com
โทรศัพท์  0862876118

นโยบายและแผน

นางสาวกัญญาภัค  บุญเสน

 กลุ่มนโยบายและแผน 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : kanyapak4158@gmail.com
โทรศัพท์  0894654158

นิเทศติดตาม ฯ

นางสาวซัลฟา  สามะ

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

นิเทศติดตาม ฯ

นางวัชราภรณ์  ยีเด็ง

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : watcha737@gmail.com
โทรศัพท์  0980168299

นิเทศติดตาม ฯ

นางสาวแวปาตีเม๊าะ  หามะ

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์  0800355453

นิเทศติดตาม ฯ

นางจรรยา  นักทอง

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์  0612466618

นิเทศติดตาม ฯ

นายฟาอิส  แวเยะ

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

นิเทศติดตาม ฯ

นายอิสมาแอ  มามะ

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

นิเทศติดตาม ฯ

นายมูฮัมหมัดอัรซาด  ลือแบซา

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

นิเทศติดตาม ฯ

นางสาวนิวาริน  จันทรุ่งโรจน์

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

นิเทศติดตาม ฯ

นางจุฑารัตน์  อรุโณทัย

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : juta_pao@hotmail.com
โทรศัพท์  0982926900

นิเทศติดตาม ฯ

นางสาววรรณ์ณี  อินทศรีมา

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : wannee0843@hotmail.com
โทรศัพท์  0815996923

นิเทศติดตาม ฯ

นายพงศ์สัณห์  อุ่นอก

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : 1021ptn@gmail.com
โทรศัพท์  0850806965

ส่งเสริม

นางอรนุช  เกื้อพิทักษ์

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ตำแหน่ง  นักวิขาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : oran2518@outlook.co.th
โทรศัพท์  0872895771

ส่งเสริม

นางสาวนูร์อัลวานี  มอลอ

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

ส่งเสริม

นางสาวคอดีเยาะ  เจ๊ะแล๊ะ

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : morrison9309@gmail.com
โทรศัพท์  0872989309

ส่งเสริม

นางสาวปุญญพัฒน์  ศรีนพจันทร์

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : pippy_k24@hotmail.com
โทรศัพท์  0935751455

ส่งเสริม

นางปาซียะห์  เบญจสุหร่ง

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : pazeeyah_53@hotmail.co.th
โทรศัพท์  0844072351

ส่งเสริม

นางนุชนาฎ  เขียวหมี

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : nutchanat2515@hotmail.com
โทรศัพท์  0896545752

ส่งเสริม

นางสาวลลิตา  อินทศิริ

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : kungking06@hotmail.com
โทรศัพท์  0619169384

ส่งเสริม

นายซอลีฮีน  เบ็ญฮาวัน

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

ตรวจสอบภายใน

นางนงนุช  ขันทองดี

 หน่วยตรวจสอบภายใน 
ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : khan027@hotmail.com
โทรศัพท์  0988766352

ตรวจสอบภายใน

นางสาวยินดี  กังสังข์

 หน่วยตรวจสอบภายใน 
ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : ai_9400@hotmail.com
โทรศัพท์  0898792524

DLICT

นายยัสมันดี  โต๊ะแวมะ

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

DLICT

นายเซาพี  แซมะ

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : Feewave125i@gmail.com
โทรศัพท์  0936506641

ก.ต.ป.น.

นางสาวสุรางค์  อาจณรงค์

 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลจัดการศึกษา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

ก.ต.ป.น.

นายภิรมย์  จีนธาดา

 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์  0000000000

ก.ต.ป.น.

ผศ.ดร.ชวลิต  เกิดทิพย์

 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
ตำแหน่ง  ผู้แทนคุณวุฒิ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

ก.ต.ป.น.

นายธำรงศักดิ์  ตันนิยม

 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
ตำแหน่ง  ผู้แทนคุณวุฒิ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

ก.ต.ป.น.

นางพรทิวา  ทองศรีพราย

 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
ตำแหน่ง  ผู้แทนคุณวุฒิ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

ก.ต.ป.น.

นายนิเลาะ  สามือลา

 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
ตำแหน่ง  ผู้แทนคุณวุฒิ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

ก.ต.ป.น.

นายอับดุลลายิด  เบ็ญฮาวัน

 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
ตำแหน่ง  ผู้แทนคุณวุฒิ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

ก.ต.ป.น.

นายศุภชัย  ศักดิ์แก้ว

 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
ตำแหน่ง  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

ก.ต.ป.น.

นายอันวารุดดีน  ดอเล๊าะ

 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
ตำแหน่ง  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์