ข้อมูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม


ปฏิบัติหน้าที่ ผูู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางจิตติมาศ  พวงมณี

กลุ่ม/หน่วย : กลุ่มอำนวยการ

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ที่อยู่ : 

อีเมล์ :  jittimas_tik@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0864806271

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางอภิชญา  คงช่วย

กลุ่ม/หน่วย : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

ที่อยู่ : 

อีเมล์ :  apichaya_2010@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0817674707

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายสมาน  เง๊าะ

กลุ่ม/หน่วย : กลุ่มบริหารงานบุคคล

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

ที่อยู่ : 

อีเมล์ :  sman_212@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0937859797

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวกษิมา  คงตุก

กลุ่ม/หน่วย : กลุ่มนโยบายและแผน

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ที่อยู่ : 

อีเมล์ :  planpn1@hotmail.co.th

โทรศัพท์ : 0898795247

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวสุรางค์  อาจณรงค์

กลุ่ม/หน่วย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลจัดการศึกษา

ที่อยู่ : 

อีเมล์ :  surang030806@gmail.com

โทรศัพท์ : 0935749033

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายกิติวัชร  ขันทองดี

กลุ่ม/หน่วย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ที่อยู่ : 

อีเมล์ :  khan019@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0935784533

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวสิตามน  ไชยวัฒน์

กลุ่ม/หน่วย : หน่วยตรวจสอบภายใน

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ที่อยู่ : 

อีเมล์ :  jamecht@yahoo.com

โทรศัพท์ : 0869632439

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายมูฮำมัด  ประจัน

กลุ่ม/หน่วย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์

ที่อยู่ : 

อีเมล์ :  itec@pattani1.go.th

โทรศัพท์ : 0935750817