ข้อมูล
ผู้บริหารการศึกษา สพป. ปัตตานี เขต 1


ผอ.สพป.ปน.1

นายภิรมย์  จีนธาดา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ที่อยู่ : 

อีเมล์ : 

โทรศัพท์ : 

รอง ผอ.สพป.ปน.1

นายอับดุลลายิด  เบ็ญฮาวัน

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ที่อยู่ : 

อีเมล์ :  layid.ben@gmail.com

โทรศัพท์ : 0810956377

รอง ผอ.สพป.ปน.1

นายพลวัฒน์  บุญช่วย

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ที่อยู่ : 

อีเมล์ : 

โทรศัพท์ : 

รอง ผอ.สพป.ปน.1

นายเล็ก  เกียรติขจรเดช

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ที่อยู่ : 

อีเมล์ : 

โทรศัพท์ :