ข้อมูล
กลุ่มอำนวยการ สพป. ปัตตานี เขต 1


ปฏิบัติหน้าที่ ผูู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางจิตติมาศ  พวงมณี

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ที่อยู่ : 

อีเมล์ :  jittimas_tik@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0864806271

อำนวยการ

นางสาวเรียม  โรสิกะ

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : riam_rosi27@hotmail.com
โทรศัพท์  0872885305

อำนวยการ

นางสาวปาณิศา  แก้วใจกล้า

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : partypanisa@gmail.com
โทรศัพท์  0892968237

อำนวยการ

นายปราโมทย์  จันทรัตน์

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : pramod12201@gmail.com
โทรศัพท์  0935765649

อำนวยการ

นายเสกสันติ์  ขุนแดง

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

อำนวยการ

นายอัฟฟาน  ดอเลาะ

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

อำนวยการ

นายอัสมัน  ดราวี

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

อำนวยการ

นายศรายุทธ  ค้าขึ้น

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

อำนวยการ

นางสาวนันท์นิชา  อุ่นอก

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

อำนวยการ

นางสาวศศิธร  แซ่หลี

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : sasithon372@gmail.com
โทรศัพท์  0950258202

อำนวยการ

ส.อ.นิวัฒน์  สวัสดิภาพ

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : sawatdipap3@gmail.com
โทรศัพท์  0831840601

อำนวยการ

นางวนิดา  ศรีสุวรรณ

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

อำนวยการ

นายวิสุทธิ์  ทองไหม

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

อำนวยการ

นายโกศล  โลหิตธาดา

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

อำนวยการ

นายหิ้น  เขียวหมี

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

อำนวยการ

นายฮาซัน  เจ๊ะแล๊ะ

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  ลูกจ้างเหมาบริการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

อำนวยการ

นางสาวสุภัสสรา   ขุนแดง

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  ลูกจ้างเหมาบริการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

อำนวยการ

นางสาวจัด  แก้วมณี

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  ลูกจ้างเหมาบริการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

อำนวยการ

นายศักรนันทร์  สุขรัตนะ

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  ลูกจ้างเหมาบริการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ :
โทรศัพท์ 

อำนวยการ

นายยูฮัน  สาแล๊ะ

 กลุ่มอำนวยการ 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : yohen039@hotmail.com
โทรศัพท์  0887825766