| คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
  
First slide
First slide
First slide
First slide
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารการงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
 
First slide
First slide
First slide
First slide
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน