กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

กลุ่มกฏหมายและคดี