ข้อมูล
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.


ผู้อำนวยการ สพป.ปัตตานี เขต 1

นายภิรมย์  จีนธาดา

กลุ่ม : คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ที่อยู่ : 

อีเมล์ : 

โทรศัพท์ : 0000000000

กรรมการ

นายประจักษ์  ชูศรี

กลุ่ม : คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

ที่อยู่ : 

อีเมล์ : 

โทรศัพท์ : 

กรรมการ

นายอันวารุดดีน  ดอเล๊าะ

กลุ่ม : คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

ที่อยู่ : 

อีเมล์ : 

โทรศัพท์ : 

กรรมการ

นางจันจีรา  นิอามัน

กลุ่ม : คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

ตำแหน่ง : ผู้แทนคุณวุฒิ

ที่อยู่ : 

อีเมล์ : 

โทรศัพท์ : 

กรรมการ

นายอดุลย์  หวังพิทยา

กลุ่ม : คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

ตำแหน่ง : ผู้แทนคุณวุฒิ

ที่อยู่ : 

อีเมล์ : 

โทรศัพท์ : 

กรรมการ

นายเรชา  ชูสุวรรณ

กลุ่ม : คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

ตำแหน่ง : ผู้แทนคุณวุฒิ

ที่อยู่ : 

อีเมล์ : 

โทรศัพท์ : 

กรรมการ

นายเจ๊ะอุสมาน  เจ๊ะตาเห

กลุ่ม : คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

ตำแหน่ง : ผู้แทนคุณวุฒิ

ที่อยู่ : 

อีเมล์ : 

โทรศัพท์ : 

กรรมการ

นางลออ  ภูวิภิรมย์

กลุ่ม : คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

ตำแหน่ง : ผู้แทนคุณวุฒิ

ที่อยู่ : 

อีเมล์ : 

โทรศัพท์ : 

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวสุรางค์  อาจณรงค์

กลุ่ม : คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลจัดการศึกษา

ที่อยู่ : 

อีเมล์ : 

โทรศัพท์ :