ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

  
กลุ่มอำนวยการ
  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  
กลุ่มบริหารงานบุคคล

  

  

กลุ่มนโยบายและแผน
  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  

  

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
  
หน่วยตรวจสอบภายใน