คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สพป.ปัตตานี เขต 1คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ

นางจิตติมาศ พวงมณี
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
  
นางสาวเรียม โรสิกะ
นักจัดการงานทั่วไป
  
นางสาวปาณิศา แก้วใจกล้า
นักจัดการงานทั่วไป

   

   


นางพัลภา แก้วยอดจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
  
นายยูฮัน สาแล๊ะ
เจ้าพนักงานธุรการ
  
นายปราโมทย์ จันทรัตน์
นักประชาสัมพันธ์

   

   


ส.อ.นิวัฒน์ สวัสดิภาพ
พนักงานราชการ
  
นางสาวนันท์นิชา อุ่นอก
พนักงานราชการ
  
นางสาวศศิธร แซ่หลี
พนักงานราชการ