คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ

นางจิตติมาศ พวงมณี
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
  
นางสาวเรียม โรสิกะ
นักจัดการงานทั่วไป
  
นางสาวปาณิศา แก้วใจกล้า
นักจัดการงานทั่วไป

   

   


นางพัลภา แก้วยอดจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
  
นายยูฮัน สาแล๊ะ
เจ้าพนักงานธุรการ
  
นายปราโมทย์ จันทรัตน์
นักประชาสัมพันธ์

   

   


ส.อ.นิวัฒน์ สวัสดิภาพ
พนักงานราชการ
  
นางสาวนันท์นิชา อุ่นอก
พนักงานราชการ
  
นางสาวศศิธร แซ่หลี
พนักงานราชการ