ยินดีต้อนรับเว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน

 CSS3/Javascript Pure Dropdown Menu
หน้าแรก
   วิสัยทัศน์
   บุคลากรกลุ่ม
   โครงสร้างการบริหารของหน่วย
   ภารกิจและบทบาทหน้าที่
   แผนการตรวจสอบ
กฏหมาย/ระเบียบ
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงินและการนำงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒
   พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.๒๕๖๒
   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.๒๕๖๒
   ระเบียบการเบิกจ่าย
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและประชุม
   ค่าเช่าบ้าน
   ค่ารักษาพยาบาล
   ค่าการศึกษาบุตร
   กองทุน/โครงการอาหารกลางวัน
   การจัดซื้อจัดจ้าง
   ค่าสาธารณูปโภค
   การเงิน การบัญชี และระบบ GFMIS (KTB)
   เงินรายได้สถานศึกษาและเงินบริจาค
   ระเบียบเงินอุดหนุน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
   พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
   จัดซื้อจัดจ้างวิธีเจาะจง
   จัดซื้อจัดจ้างวิธีคัดเลือก
   การจัดร่างสัญญา - การบริหารสัญญา
   คู่มือกำหนดรหัสครุภัณฑ์
คู่มือ
   การเงิน
   การบัญชี
   ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
First slide
   | ข่าวประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม

   | วิดีทัศน์การส่งเสริมการศึกษาทางไกล

   | แหล่งความรู้


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
หมู่ 6 ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073460079 แฟกซ์ : 073460080
Email : itec@pattani1.go.th
© 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1