สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการและ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่บุคคลแห่งศตวรรษที่ 21


1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันโลกดิจิทัล (Digital)
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

1. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นำไปสู่การเป็นพลเมือง ที่เข้มแข็ง
2. สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร และขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันโลกดิจิทัล (Digital)
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยยึดผู้เรียน เป็นสำคัญ
4. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
5. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีทักษะในการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)

1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
1. G1 Good person คนดี (รับผิดชอบ มีวินัย ใจบริการ ยึดประโยชน์ส่วนรวม)

     1.1 รับผิดชอบ
           1) ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพ
           2) ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเสร็จตามกำหนดเวลา
     1.2 มีวินัย
          1) ตรงต่อเวลา
          2) ปฏิบัติตามกฎกติกาของหน่วยงาน กฎระเบียบของทางราชการ
          3) แต่งกายเหมาะสมตามกาลเทศะ
          4) ไม่ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
          5) อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
      1.3 ใจบริการ
           1) มีความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ
           2) บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส และควบคุมอารมณ์ได้ดี
           3) ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค
           4) มีน้ำใจต่อทุกคน
     1.4 ยึดประโยชน์ส่วนรวม
           1) มีส่วนรวมกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
           2) ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการมาเป็นของตนเอง
           3) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

2. G2 Good job งานดี

    2.1 ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า
    2.2 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบของทางราชการ
    2.3 มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับ
    2.4 มีการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

3. G3 Good environment บรรยากาศดี

    3.1 สถานที่ปฏิบัติงานสะอาด เป็นระเบียบและสะดวกในการปฏิบัติงาน
    3.2 ภูมิทัศน์ของหน่วยงานร่มรื่น สะอาดและสวยงาน
    3.3 บุคลากรมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    3.4 บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
    3.5 มีการสื่อสารอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร บนพื้นฐานของความเป็นกัลยาณมิตร


         S1 = SMART Student
         S2 = SMART Teacher
         S3 = SMART School

1. SMART Student = เด็กเก่ง

     S ย่อมาจาก Strong หมายถึง สุขภาพดี
     M ย่อมาจาก Morality หมายถึง มีคุณธรรม
     A ย่อมาจาก Achievement หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ดี
     R ย่อมาจาก Reading Writing Arithmetic หมายถึง ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการคิดคำนวณ
     T ย่อมาจาก Technology Skill หมายถึง ทักษะด้านเทคโนโลยี

2. SMART Teacher = ครูดี

     S ย่อมาจาก Stimulation & Inspiration หมายถึง การกระตุ้น ส่งเสริม และสร้างแรงบันดาลใจ
     M ย่อมาจาก Morality หมายถึง มีคุณธรรม
     A ย่อมาจาก Active Learning หมายถึง จัดการเรียนรู้เชิงรุก
     R ย่อมาจาก Research & Innovation หมายถึง วิจัยและนวัตกรรม
     T ย่อมาจาก Technology Base Learning หมายถึง ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการเรียน

3. SMART School = โรงเรียนมีคุณภาพ

     S ย่อมาจาก Safety & Sufficiency หมายถึง ปลอดภัยและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     M ย่อมาจาก Morality หมายถึง ปลูกฝังคุณธรรม
     A ย่อมาจาก Academic & Assurance Focus หมายถึง มุ่งเน้นวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา
     R ย่อมาจาก Relation & Participation หมายถึง มีความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและการมีส่วนร่วม
     T ย่อมาจาก Transparency & Technology หมายถึง มีความโปร่งใสและใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ