สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000 ซึ่งตั้งอยู่ในภาคใต้ฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 1,055 กิโลเมตร มีเนื้อที่ ประมาณ 669.25 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ ในเขตบริการรวม 4 อำเภอ 53 ตำบล 276 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอปะนาเระ อำเภอยะหริ่ง และอำเภอหนองจิกอำเภอ เนื้อที่ (ตร.กม.) ตำบล หมู่บ้าน อบต เทศบาล ชุมชน ระยะทางห่างจากจังหวัด(กม).
1. เมืองปัตตานี
96.837
13
66
9
2
19
0.05
2. ปะนาเระ
144.058
10
53
8
2
-
43
3. ยะหริ่ง
196.829
18
81
14
4
-
14
4. หนองจิก
231.526
12
76
11
2
-
8
รวม
669.25
53
276
42
10
19
-
ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี


           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 136 โรง ได้จัดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา โดยแบ่งโรงเรียนออกเป็นศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสิ้น 11 ศูนย์เครือข่าย ประกอบด้วย

อำเภอเมืองปัตตานี
1. ศูนย์เครือข่ายพญาตานี
2. ศูนย์เครือข่ายนพเก้า
3. ศูนย์เครือข่ายไตรพัฒน์
อำเภอปะนาระ
4. ศูนย์เครือข่ายคีรีชล
5. ศูนย์เครือข่ายชลาลัยพัฒนา
อำเภอยะหริ่ง
6. ศูนย์เครือข่ายยะหริ่งแหลมทราย
7. ศูนย์เครือข่ายธารามิตร
8. ศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง
อำเภอหนองจิก
9. ศูนย์เครือข่ายยาบีคอลอ
10. ศูนย์เครือข่ายวังพญาหนองจิก
11. ศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร