สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

     : 073-460079     fax : 073-460080      : ptn1@pattani1.go.th

มาตรฐานการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

มาตรฐานการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 สามารถเปิดดูรายละเอียดตามกลุ่มงานต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ

........

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

........

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

........

หน่วยตรวจสอบภายใน

........

9 DLICT

........