สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

     : 073-460079     fax : 073-460080      : ptn1@pattani1.go.th

แบบฟอร์มราชการ

แบบฟอร์ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 สามารถเปิดดูรายละเอียดตามกลุ่มงานต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

Ø แบบฟอร์ม5309 ขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีถึงแก่ความตาย

Ø แบบฟอร์ม 5316 ขอรับบำเหน็จ บำนาญเพิ่ม

Ø แบบฟอร์ม 7131 ขอเบิกค่ารักษาพยาบาล

Ø แบบฟอร์ม 7223 ขอเบิกการศึกษาบุตร

Ø แบบฟอร์ม 8708 ใบขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง

Ø แบบฟอร์มขอกู้บำเหน็จตกทอด (ค้ำประกัน)

Ø แบบฟอร์ม ขอถอนเงินประกันสัญญา

Ø แบบฟอร์มขอรับบำเหน็จตกทอด ผู้รับบำเหน็จถึงแก่ความตาย

Ø แบบฟอร์ม บน.197 ขอเบิกเงินข่วยความครองชีพ

Ø แบบฟอร์ม ใบรับฝากเงินประกันสัญญา

Ø แบบฟอร์ม สรจ.1 รายการลดหย่อนภาษีผู้รับบำเหน็จบำนาญ

Ø แบบฟอร์ม สรจ.3.1ขอรับบำเหน็จดำรงชีพ กรณี ไม่มีหนี้

Ø แบบฟอร์ม สรจ.3.2 ขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ 70 ปี กรณีมีหนี้

Ø แบบฟอร์ม สรจ.3 ขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ กรณี 60 ปี 65 ปี

Ø แบบฟอร์ม แสดงเจตนาผู้รับบำเหน็จตกทอด

กลุ่มบริหารงานบุคคลØ  แบบขออนุญาตไปราชการ

Ø  แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่

Ø  แบบฟอร์มขอมีบัตรราชการเหรียญชายแดนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Ø  แบบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอด

Ø  แบบลาพักผ่อน

Ø  แบบลาอุปสมบท

Ø  แบบลาประกอบพิธีฯ

Ø  แบบยกเลิกวันลา

Ø  แบบขอหนังสือรับรอง

Ø  แบบขอแก้ไขวันเดือนปีเกิดใน ก.พ.7

Ø  แบบขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายการใน ก.พ.7

Ø  แบบขอใช้วุฒิ

Ø  แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ

Ø แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ

Ø แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัว

Ø แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูฯ

Ø แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหาร

Ø แบบฟอรม์ขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน

Ø แบบสัญญาจ้างนักการภารโรง

Ø แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ

Ø 26.61 แบบประเมิน

Ø ว 20 เตรียมพร้อม

Ø สัญญาจ้างพนักงานราชการ

Ø  แบบการทำวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์

Ø  แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ไม่มีแบบฟอร์ม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

........

หน่วยตรวจสอบภายใน

........

กลุ่ม DLICT

........