คำแนะนำการบริการ


ความเป็นมา
           พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   ได้กำหนดแนวทางให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและแนวปฏิบัติราชการหนึ่งที่มีผล สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น คือลดขั้นตอนและ ระยะเวลาของการปฏิบัติราชการที่เกินจำเป็น ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 ให้ส่วนราชการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและ คุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ส่วนราชการเพิ่มความเอาใจใส่ต่อการปรับปรุงบริการภาครัฐไปสู่การบริการที่มี มาตรฐานเท่าเทียมระดับสากล เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชน

คำนิยาม/ความหมาย                
             การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ การนำงานที่ให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องให้มารวมอยู่ใน สถานที่เดียวกัน ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันทีหรือเสร็จในขั้นตอนเดียวหรือเสร็จในจุดให้บริการเดียว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การบริการมีความรวดเร็วขึ้น ช่วยลดระยะเวลาของการให้บริการให้น้อยลง แทนที่จะ ส่งต่องานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเดินทางของเอกสารระหว่าง หน่วยงานมาก เป็นการนำเจ้าหน้าที่ของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาทำงานรวมอยู่ที่จุดเดียวกัน เพื่อให้การ ส่งต่องานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
คำจำกัดความ
          การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

กลุ่มเป้าหมาย
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ ประชาชนทั่วไป

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
          ผู้มาใช้บริการ ณ จุดบริการ One Stop Service ในที่นี่คือข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ ประชาชนทั่วไป

เจ้าหน้าที่

        ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ ณ จุดบริการ One Stop Service

การวัดความพึงพอใจ

       เพื่อศึกษาความพึงพอใจและหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการ ปฏิบัติงานของผู้ให้บริการโดยการใช้แบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ ไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อและรอคอยเป็น ระยะเวลานา เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการและยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของ หน่วยงาน โดยสามารถที่จะให้บริการร่วมกัน ทั้งในด้านสถานที่ บุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

ขอบข่ายและภารกิจ

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้จัดตั้งศูนย์บริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service) โดยมีขอบข่ายงานที่ได้กำหนดไว้ คือ

ที่

ชื่องาน

1

การขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2

การขอหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการ

3

การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

4

การเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร

5

การขอหนังสือรับรองมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล

6

การขอหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการบำนาญ

มาตรฐานการให้บริการ

ที่

กระบวนการ

ขั้นตอน

ระยะเวลา/ นาที

กลุ่มที่รับผิดชอบ

1

การขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4

7

บริหารงานบุคคล

2

การขอหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการ

6

5

บริหารงานบุคคล

3

การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

4

5

บริหารการเงินและสินทรัพย์

4

การเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร

4

5

บริหารการเงินและสินทรัพย์

5

การขอหนังสือรับรองค่ารักษาพยาบาล

6

5

บริหารการเงินและสินทรัพย์

6

การขอหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการ บำนาญ

6

5

บริหารการเงินและสินทรัพย์