กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา


พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545
  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553

   

   


พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่4)
พ.ศ.2562
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
   

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่3) พ.ศ.2562
  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ.2539
  พระราชบัญญัติระเบียบวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

   

   


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

  
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551

  

  


พระราชฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560

   

   

พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546   พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
   

พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำ
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

  พระราชบัญญัติเงินเดือน งินวิทยฐานะ และเงินประจำ
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่2) พ.ศ.2554
 

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำ
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่3) พ.ศ.2558

   

พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2502 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2543
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560

   
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2557