ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

                                       ประกาศเจตจำนง(ภาษาไทย)                                              ประกาศเจตจำนง(ภาษาอังกฤษ)                                           ประกาศเจตจำนง(ภาษามลายู)