คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายกิติวัชร  ขันทองดี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  
นางอรนุช  เกื้อพิทักษ์
นักวิชาการศึกษา
  
นางนุชนาฎ  เขียวหมี
นักวิชาการศึกษา

   

   


นางสาวคอดีเยาะ  เจ๊ะแล๊ะ
นักวิชาการศึกษา
  
นางปาซียะห์  เบญจสุหร่ง
นักวิชาการศึกษา
  
นางสาวนูร์อัลวานี  มอลอ
นักวิชาการศึกษา

   

   


นางสาวปุญญพัฒน์  ศรีนพจันทร์
นักวิชาการศึกษา
  
นางสมพิศ  แสงสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
  
ว่าที่ ร.ต. หญิง ลลิตา  อินทศิริ
พนักงานราชการ

   

   


นายซอลีฮีน  เบ็ญฮาวัน
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ