คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวกษิมา  คงตุก
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
  
นางศิริรัตน์  ทองสิพพัญญู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  
นาง จันทร์สม  เจือสนิท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   

   


นางสุมาลี  สุขศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  
นางกูมาลาตี  เจะแว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  
นายปวีณ  อินทรศรีสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   

   


นางสาว กัญญาภัค  บุญเสน
เจ้าพนักงานธุรการ
  
นางสาว วิชุตา  สงสว่าง
พนักงานราชการ