คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางสาวสุรางค์  อาจณรงค์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
  
นางวัชราภรณ์  ยีเด็ง
ศึกษานิเทศก์
  
นางจงจิตร  สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์

   

   


นางจุฑารัตน์  อรุโณทัย
ศึกษานิเทศก์
  
นางสาววรรณ์ณี  อินทศรีมา
ศึกษานิเทศก์
  
นางสาวนิวาริน  จันทรุ่งโรจน์
ศึกษานิเทศก์

   

   


นายอิสมาแอ  มามะ
ศึกษานิเทศก์
  
นายมูฮำมัด ปะจัน
ศึกษานิเทศก์
  
นางสาววรินท์วิภา  ทับมุด
ศึกษานิเทศก์

   

   


นางสาวทิวาพร  จันทรเพท
ศึกษานิเทศก์
  
นางสาวผาสุข  ณุวงศ์ศรี
ครูช่วยราชการ
  
นายพงศ์สัณห์  อุ่นอก
เจ้าพนักงานธุรการ

   

   


นางสาวซัลฟา  สามะ
พนักงานราชการ