คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางอภิชญา คงช่วย
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  
นางฟารีดา ดอเลาะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
  
นางสาวชัชชญา กัญจนชุมาบุรพ
นักวิชาการเงินและบัญชี

   

   


นางสาวภัชรี ซ้ายเกลี้ยง
นักวิชาการเงินและบัญชี
  
นางสาวฐิตาภรณ์ ใจดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
  
นางวนิดา พรหมจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี

   

   


นายวัลลภ แก้วดวง
นักวิชาการพัสดุ
  
นางโสภาพรรณ สุขสวัสดิ์
นักวิชาการพัสดุ
  
นางจำเริญศรี ทองสอง
ครูช่วยราชการ

   

   


นางสาวนุชดา โลหิตธาดา
พนักงานราชการ
  
นางสาววิณีกาญจน์ เล็กกะสัน
พนักงานราชการ
  
นางสาวศิรินลา เจ๊ะมามะ
พนักงานราชการ