ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1     โครงสร้างหน่วยงาน
รายละเอียด
O2     ข้อมูลผู้บริหาร
รายละเอียด
O3     อำนาจหน้าที่
รายละเอียด
O4     แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายละเอียด
O5     ข้อมูลการติดต่อ
รายละเอียด
O6     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7     ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8     ถาม & ตอบ
รายละเอียด
O9     Social Network
รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
O10     แผนปฏิบัติราชการประจำปี
รายละเอียด
O11     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายละเอียด
O12     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายละเอียด
การปฏิบัติงาน
O13     คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายละเอียด
การให้บริการ
O14     คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
รายละเอียด
O15     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายละเอียด
O16     รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายละเอียด
O17     E–Service
รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายละเอียด
O19     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
รายละเอียด
O20     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21     แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายละเอียด
O22     ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายละเอียด
O23     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายละเอียด
O24     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือข้อมูลการจัดหาพัสดุประจำปี
รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25     นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
O26     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
O27     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
O28     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายละเอียด
O30     ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายละเอียด
O31     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32     ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รายละเอียด
O33     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายละเอียด
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายละเอียด
O35     การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
รายละเอียด
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36     การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายละเอียด
O37     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายละเอียด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายละเอียด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด
O40     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส
รายละเอียด
O41     รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายละเอียด
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42     มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
รายละเอียด
O43     มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
รายละเอียด
O44     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
O45     มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายละเอียด
O46     มาตรการป้องกันการรับสินบน
รายละเอียด
O47     มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
รายละเอียด
O48     มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
รายละเอียด