คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มกฏหมายและคดี

นางชุติมา  บัวทองสุข
นิติกร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี