คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(DLICT)

นายมูฮำมัด ประจัน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT
  
นายยัสมันดี โต๊ะแวมะ
พนักงานราชการ
  
นายเซาพี แซมะ
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม