ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 CSS3/Javascript Pure Dropdown Menu s
หน้าแรก
   หน้าหลัก ITA 2019
   ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
   คำสั่งขับเคลื่อนเขตสุจริต
   คำสั่งวิเคราห์ความเสี่ยงเขตสุจริต
   MOU บันทึกข้อตกลงเขตสุจริต
   คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์เขตสุจริต
   ประกาศนโยบายสุจริต
รายงานผลการดำเนินงาน
   โครงการเขตสุจริต 2561
   โครงการเขตสุจริต 2562
   โครงการเขตสุจริต 2563
รายงานผลการประเมินผล
ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม
    ระบบ ITAS
    ผังการทำงาน ITA รร สุจริต 2562
    คู่มือการประเมิน ITA ปี 2562
    1.ITA season 2 หน่วยงานภาครัฐ version 9
    2.แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
    3.ชี้แจงภาพรวมการดำเนินโครงการ
โรงเรียนสุจริต
    4.เสวนาการบูรณาการความร่วมมือ
ในการขับเคลือน
    5.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2562
    6.1ผู้ใช้งานระดับ เขตพื้นที่การศึกษา
    6.2 ผู้ใช้งานระดับโรงเรียน (1)

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน
   ศูนย์เครือข่ายเมืองปัตตานี
   ศูนย์เครือข่ายนพเก้า
   ศูนย์เครือข่ายปูยุด
   ศูนย์เครือข่ายชลาลัยพัฒนา
   ศูนย์เครือข่ายคีรีชล
   ศูนย์เครือข่ายยะหริ่งแหลมทราย
   ศูนย์เครือข่ายธารามิตร
   ศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง
   ศูนย์เครือข่ายยาบีคอลอ
   ศูนย์เครือข่ายวังพญาหนองจิก
   ศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1     โครงสร้างหน่วยงาน
O2     ข้อมูลผู้บริหาร
O3     อำนาจหน้าที่
O4     แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5     ข้อมูลการติดต่อ
O6     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7     ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8     ถาม & ตอบ
O9     Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
O10     แผนปฏิบัติราชการประจำปี
O11     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
O12     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13     คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14     คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16     รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17     E–Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
O20     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21     แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22     ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือข้อมูลการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25     นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30     ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32     ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35     การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36     การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
O40     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส
O41     รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42     มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43     มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45     มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46     มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47     มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
O48     มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 CSS3/Javascript Pure Dropdown Menu
คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
 ThaiCreate.Com Tutorials
ผู้เข้าชมวันนี้
1
เข้าชมเมื่อวาน
2
เข้าชมเดือนนี้
49
เข้าชมปีนี้
1,802

   ข่าวกิจกรรมของITA

   ข่าวประชาสัมพันธ์ของITA

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
หมู่ 6 ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073460079 แฟกซ์ : 073460080
Email : itec@pattani1.go.th
© 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1