ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 CSS3/Javascript Pure Dropdown Menu s
หน้าแรก
   หน้าหลัก ITA 2019
   ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
   คำสั่งขับเคลื่อนเขตสุจริต
   คำสั่งวิเคราห์ความเสี่ยงเขตสุจริต
   MOU บันทึกข้อตกลงเขตสุจริต
   คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์เขตสุจริต
   ประกาศนโยบายสุจริต
รายงานผลการดำเนินงาน
   โครงการเขตสุจริต 2561
   โครงการเขตสุจริต 2562
   โครงการเขตสุจริต 2563
รายงานผลการประเมินผล
ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม
    ระบบ ITAS
    ผังการทำงาน ITA รร สุจริต 2562
    คู่มือการประเมิน ITA ปี 2562
    1.ITA season 2 หน่วยงานภาครัฐ version 9
    2.แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
    3.ชี้แจงภาพรวมการดำเนินโครงการ
โรงเรียนสุจริต
    4.เสวนาการบูรณาการความร่วมมือ
ในการขับเคลือน
    5.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2562
    6.1ผู้ใช้งานระดับ เขตพื้นที่การศึกษา
    6.2 ผู้ใช้งานระดับโรงเรียน (1)

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน
   ศูนย์เครือข่ายเมืองปัตตานี
   ศูนย์เครือข่ายนพเก้า
   ศูนย์เครือข่ายปูยุด
   ศูนย์เครือข่ายชลาลัยพัฒนา
   ศูนย์เครือข่ายคีรีชล
   ศูนย์เครือข่ายยะหริ่งแหลมทราย
   ศูนย์เครือข่ายธารามิตร
   ศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง
   ศูนย์เครือข่ายยาบีคอลอ
   ศูนย์เครือข่ายวังพญาหนองจิก
   ศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1     โครงสร้างหน่วยงาน
O2     ข้อมูลผู้บริหาร
O3     อำนาจหน้าที่
รายละเอียด
O4     แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
รายละเอียด
O5     ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
รายละเอียด
O6     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7     ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8     ถาม & ตอบ
O9     Social Network
รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
O10     แผนดำเนินงานประจำปี
รายละเอียด
O11     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายละเอียด
O12     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายละเอียด
การปฏิบัติงาน
O13     มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายละเอียด
การให้บริการ
O14     มาตรฐานการให้บริการ
รายละเอียด
O15     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายละเอียด
O16     รายงานผลความพึงพอใจผู้ให้บริการ
รายละเอียด
O17     E–Service
รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายละเอียด
O19     รายงานการกำกับติดตามงบประมาณรายไตรมาส
รายละเอียด
O20     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21     แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายละเอียด
O22     ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายละเอียด
O23     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สขร.
รายละเอียด
O24     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25     นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
O26     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
O27     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
O28     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายละเอียด
O30     ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายละเอียด
O31     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32     ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รายละเอียด
O33     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายละเอียด
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายละเอียด
O35     การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
รายละเอียด
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36     การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายละเอียด
O37     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายละเอียด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายละเอียด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
O40     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายละเอียด
O41     รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายละเอียด
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42     มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
รายละเอียด
O43     มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
รายละเอียด
O44     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
O45     มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายละเอียด
O46     มาตรการป้องกันการรับสินบน
รายละเอียด
O47     มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
รายละเอียด
O48     มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
รายละเอียด
 CSS3/Javascript Pure Dropdown Menu
คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
 ThaiCreate.Com Tutorials
ผู้เข้าชมวันนี้
7
เข้าชมเมื่อวาน
3
เข้าชมเดือนนี้
97
เข้าชมปีนี้
97

   ข่าวกิจกรรมของITA

   ข่าวประชาสัมพันธ์ของITA

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
หมู่ 6 ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073460079 แฟกซ์ : 073460080
Email : itec@pattani1.go.th
© 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1