การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 CSS3/Javascript Pure Dropdown Menu
หน้าแรก
   หน้าหลัก ITA 2019
   ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
   คำสั่งขับเคลื่อนเขตสุจริต
   คำสั่งวิเคราห์ความเสี่ยงเขตสุจริต
   MOU บันทึกข้อตกลงเขตสุจริต
   คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์เขตสุจริต
   ประกาศนโยบายสุจริต

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน
   ศูนย์เครือข่ายเมืองปัตตานี
   ศูนย์เครือข่ายนพเก้า
   ศูนย์เครือข่ายปูยุด
   ศูนย์เครือข่ายชลาลัยพัฒนา
   ศูนย์เครือข่ายคีรีชล
   ศูนย์เครือข่ายยะหริ่งแหลมทราย
   ศูนย์เครือข่ายธารามิตร
   ศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง
   ศูนย์เครือข่ายยาบีคอลอ
   ศูนย์เครือข่ายวังพญาหนองจิก
   ศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร
>> ข้อมูลพื้นฐาน
    01 โครงสร้างส่วนงาน
    O2 ข้อมูลผู้บริหาร
    O3 อำนาจหน้าที่
    O4 แผนการขับเคลื่อนส่วนงาน
    O5 ข้อมูลการติดต่อส่วนงาน
    O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
>> ข่าวประชาสัมพันธ์
    O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
>> การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    O8 ถาม & ตอบ
    O9 Social Network
>> แผนการดำเนินงาน
    O10 แผนดำเนินงานประจำปี 2562
    O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
    O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
>> การปฏิบัติงาน
    O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
>> การให้บริการ
    O14 มาตรฐานการให้บริการ
    O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    O16 รายงานผลความพึงพอใจผู้ให้บริการ
    O17 E–Service
>> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    O19 รายงานการกำกับติดตามงบประมาณรายไตรมาส
    O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
>> การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สขร.
    O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
>> การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
>> การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
>> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
>> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
>> การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
    O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
>> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
>> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
    O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
>> มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
    O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
    O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
    O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 CSS3/Javascript Pure Dropdown Menu
คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
 ThaiCreate.Com Tutorials
ผู้เข้าชมวันนี้
4
เข้าชมเมื่อวาน
2
เข้าชมเดือนนี้
25
เข้าชมปีนี้
31

   ข่าวกิจกรรมของITA

   ข่าวประชาสัมพันธ์ของITA

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
หมู่ 6 ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073460079 แฟกซ์ : 073460080
Email : itec@pattani1.go.th
© 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1