ลำดับที่
วันที่
หัวข้อเอกสาร
หมวดหมู่
ดาวน์โหลดเอกสาร
K13 12/07/2022 ช่องทางการให้บริการให้ความรู้หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน ไฟล์เอกสาร
K12 12/07/2022 มาตรฐานการให้บริการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ปัตตานี เขต 1 ตรวจสอบภายใน ไฟล์เอกสาร

  1 page 1 / 1