ลำดับที่
วันที่
หัวข้อเอกสาร
หมวดหมู่
ดาวน์โหลดเอกสาร
K4 12/07/2022 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปี 2565 นโยบายและแผน ไฟล์เอกสาร
K2 12/07/2022 การให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นโยบายและแผน ไฟล์เอกสาร
D25 28/07/2021 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2564 นโยบายและแผน ไฟล์เอกสาร
D22 28/07/2021 คู่มือการของบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับสถานศึกษา นโยบายและแผน ไฟล์เอกสาร
D21 28/07/2021 การให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นโยบายและแผน ไฟล์เอกสาร
G11 09/08/2021 การขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง นโยบายและแผน ไฟล์เอกสาร

  1 page 1 / 1