ลำดับที่
วันที่
หัวข้อเอกสาร
หมวดหมู่
ดาวน์โหลดเอกสาร
G8 09/08/2021 การยืมเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ไฟล์เอกสาร
G6 09/08/2021 การเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล และ ค่าการศึกษาบุตร ของผู้รับบานาญ ข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ไฟล์เอกสาร
G5 09/08/2021 การรับใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (สาหรับผู้ขายกรณีโอนตรง) บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ไฟล์เอกสาร
G3 09/08/2021 การขอเบิกใบเสร็จรับเงิน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ไฟล์เอกสาร
G2 09/08/2021 การขอรับเงินบาเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจา ผู้รับบานาญ ผู้รับบาเหน็จรายเดือนถึงแก่ความตาย บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ไฟล์เอกสาร

  1 page 1 / 1