หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


1.ว24-61 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
  
2.ว20-60 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ สายงานการสอน
  
3.ว5-60 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

   

   


4.ว26-59 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะ วิทยฐานะครูชำนาญการฯ
  
5.ว250-59 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะ วิทยฐานะครูชำนาญการ
  
6.ว15-57 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

   

   


7.ว28-55 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  
8.ว12-51 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  
9.ว1-49 ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติสำหรับวิทยฐานะ

   

   


10.ว23-48 ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง
  
11.ว1748 มาตรฐานคำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  
12.ว12-61 หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการฯ สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ชนก.พิเศษและเชี่ยวชาญ

   

   


13.ว21-60 หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการฯ ตำแหน่งครู มีวิทยฐทานะและเลื่อนวิทยฐานะ
  
14.ว1-59 หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการฯผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชนก.พิเศษและเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
  
15.ว21-54 การประเมินและการแต่งตั้งข้าราชการฯ ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง

  

  


16.หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการฯในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา(เฉพาะพื้นที่ 4 อำเภอ)มีวิทยฐานะ ชนก.และมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชนก.พิเศษ
  
17.การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ
  
18.การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินสำหรับวิทยฐานะ ชนก.พิเศษ

  

  


19.การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  
20.กำหนดภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
  
21.ว17-52 หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

  

  


22.ว16-63 การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งฯ สายงานบริหารสถานศึกษา บริหารการศึกษา และนิเทศการศึกษา