2021-01-12   รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวโดยใช้แบบฝึก.  
2020-12-08   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  
2020-10-27   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารกับการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดกิจกรรมก.
2020-09-01   รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด My good time in Pattani กลุ่มสาระก.
2020-08-29   รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเ.
2020-08-02   รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด บทเรียนเศรษฐศาสตร์น่ารู้ สาระเศรษฐศา.
2020-07-28   รายงานผลการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องระบบสุ.
2020-07-09   รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณโดยใช้ตารางประกอบก.
2020-03-10   รายงานการวิจัยเรื่องแบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล