2020-09-01   รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด My good time in Pattani กลุ่มสาระก.  
2020-08-29   รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเ.  
2020-08-02   รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด บทเรียนเศรษฐศาสตร์น่ารู้ สาระเศรษฐศา.
2020-07-28   รายงานผลการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องระบบสุ.
2020-07-09   รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณโดยใช้ตารางประกอบก.
2020-03-10   รายงานการวิจัยเรื่องแบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล
2020-02-08    รายงานการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ให้นักเรียนร่วมกันสร้างสรรค์ชิ้นงานเ.
2020-01-22   รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณ.