การประชุมกลั่นกรองการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (MOU) ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (cluster 7)การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566