กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ ของสัปดาห์ ------------------------------------------- วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นายเล็ก เกียรติขจรเดช นายอุมัธ สวาหลัง นายชุมพล ฝูงใหญ่ นางสาวสิณีนาฏ อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ พร้อมกันเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ ของสัปดาห์ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวดุอา กล่าวคำปฏิญาณ และรวมร้อนเพลงสุดุจอมราชา และยังเป็นการพบปะพูดคุย ข้อราชการ อีกทั้งให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ในครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คำนึงถึงมาตรการ Social distancing ด้วย