| ข่าวสารของกลุ่มบริหารงานบุคคล

2020-09-25      ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง "การสอนภาษาไทยออนไลน์" ในศตวรรษที่ 21  
2020-09-25      สำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตการสอนและอยู่ระหว่างปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา  
2020-09-24      การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
2020-09-18      ประชาสัมพันธ์เสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์ฯ
2020-07-20      ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ระดับจังหวัด.