| ข่าวสารของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

2020-04-03      ประกาศประกวดราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประก.  
2020-03-13      แนวปฏิบัติการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online  
2020-03-12      ประกาศร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อจัดจ้างเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำป.
2020-01-29      รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓