| ข่าวสารของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

2020-04-22      รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖.  
2020-04-14      ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖.  
2020-04-03      ประกาศประกวดราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประก.
2020-03-13      แนวปฏิบัติการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online
2020-03-12      ประกาศร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อจัดจ้างเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำป.