| ข่าวสารของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร