| ข่าวสารของกลุ่มอำนวยการ

2020-06-30      โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา.  
2020-05-05      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิท.  
2020-04-15      ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระหนี้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
2020-03-12      การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจ.
2020-03-12      ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ ในปี พ.ศ. 2563