| ข่าวสารของกลุ่มอำนวยการ

2020-03-12      การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจ.  
2020-03-12      ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ ในปี พ.ศ. 2563  
2020-02-05      ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563
2020-01-23      ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
2020-01-23      ประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง