ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 1

2020-11-13      ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาจีน  
2020-09-25      ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง "การสอนภาษาไทยออนไลน์" ในศตวรรษที่ 21  
2020-09-25      สำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตการสอนและอยู่ระหว่างปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
2020-09-24      การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
2020-09-18      ประชาสัมพันธ์เสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์ฯ
2020-08-24      ใบสมัครโครงการประกวดคลิป VDO ภายใต้หัวข้อ (“การจัดการศึกษายุค New Normal”)
2020-08-11      ประกวดโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 8