ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 1

2020-09-18      ประชาสัมพันธ์เสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์ฯ  
2020-08-24      ใบสมัครโครงการประกวดคลิป VDO ภายใต้หัวข้อ (“การจัดการศึกษายุค New Normal”)  
2020-08-11      ประกวดโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 8
2020-08-03      การอบรมกติกาและวิธีจัดการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทยฯ
2020-07-20      ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ระดับจังหวัด.
2020-07-17      ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ".
2020-07-08      ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น คร.