ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 1

2022-01-26      ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย.  
2022-01-24      ประกาศตาแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม  
2022-01-24      ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนโคตาจังหวัดฯ
2022-01-21      ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ เรื่อง รายชื่อผู้มี.
2022-01-19      ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษา.
2022-01-19      ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการสมัครรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษ.
2022-01-18      กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ