ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 1

2021-09-12      ประชาสัมพันธ์อบรมสัมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมรองผู้อำนวยก.  
2021-09-12      ผลการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิ.  
2021-08-30      รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่ ก.ค.ศ.กำหนด .
2021-07-27      ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEMEO
2021-07-01      ประกาศยกเลิกการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
2021-06-29      การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ
2021-06-21      คำสั่งกำลังพล ปี 2550