ข่าวภาพกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานการศึกษา จ.ปัตตานี หารือเรียกร้อง ให้เปิดเรียนแบบ On-Site

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ