| สาระที่ควรรู็ของกลุ่มกฏหมายและคดี

2021-09-09      เมื่อ “ครู” ถูกร้องเรียนว่าขาดจริยธรรม ท าให้นักเรียนเกือบครึ่งห้องสอบตก!!!  
2021-08-23      คุ้มหรือเปล่า....กับการเรียกรับเงิน?  
2021-08-23      ครูคือผู้ให้....มิใช่ผู้ทำลาย!!
2021-06-22      ครูเก็บค่าอาหารกลางวันไว้ใช้ส่วนตัว...ต้องถูกออกจากราชการ!!!
2021-04-16      เจ้าชู้...มีสิทธิ์โดนลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง?