| สาระที่ควรรู็ของกลุ่มกฏหมายและคดี

2021-03-18      เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รักษาทรัพย์เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริ.  
2021-01-08      คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุทั้งที่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จ  
2021-01-08      มาทำงานสายเกินกำหนด...หมดสิทธิ์เลื่อนเงินเดือน