| สาระที่ควรรู็ของกลุ่มกฏหมายและคดี

2022-01-07      ดุลพินิจต้องใช้ตามกฎหมาย  
2021-12-01      การอาศัยอยู่จริง...ในบ้านที่ขอเบิก  
2021-11-15      การทุจริตการเลือกตั้ง ไม่ว่าโดยวิธีใด... ถือเป็นการประพฤติชั่วอย่างหนึ่ง!
2021-10-07      ละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นวินัยร้ายแรง !!
2021-09-09      เมื่อ “ครู” ถูกร้องเรียนว่าขาดจริยธรรม ท าให้นักเรียนเกือบครึ่งห้องสอบตก!!!