| สาระที่ควรรู้ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร