| สาระที่ควรรู้ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร

2021-01-25      พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ..  
2021-01-22      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTV  
2021-01-21      คู่มือการใช้ Google Form
2021-01-21      คู่มือการใช้ Google Drive เบื้องต้น
2021-01-21      การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น