2022-11-01  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2565-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
2022-09-16  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กันยายน 2565-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
2022-09-03  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2022-08-02  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2022-07-10  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2022-06-11  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2022-05-04  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน เมษายน 2565-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2022-04-08  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2022-03-19  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2022-02-14  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มกราคม 2565-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์