กิจกรรมเดินวิ่ง Yaring Walk and Run

[ ยะหริ่ง]

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

[ ยะหริ่ง]

ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมาได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนยะหริ่ง

[ ยะหริ่ง]