ข่าวภาพกิจกรรมโรงเรียน


จัดประชุมคุณครูที่รับผิดชอบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อวางแผนการ เตรียมความพร้อมในการสอบ RT/ NT/O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ชุมชนวัดป่าศรี

การประเมินครูโรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ชุมชนวัดป่าศรี

นิเทศติดตามสถานศึกษาพอเพียง

บ้านบางทัน