ข่าวภาพกิจกรรมโรงเรียน


การจัดการเรียนการสอนแบบ on hand

ชุมชนวัดป่าศรี

ครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อมอบเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี และมอบถุงยังชีพ “ปันยิ้ม ปันสุข ยุคโควิด-๑๙”

ชุมชนวัดป่าศรี

นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชุมชนวัดป่าศรี