ข่าวภาพกิจกรรมโรงเรียน


จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน และมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

ชุมชนวัดป่าศรี

รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับ เพชร

ชุมชนบ้านยูโย

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

ชุมชนวัดป่าศรี