2022-01-10  คุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  
2022-01-10  ครุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน  
2022-01-10  คุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2021-12-28  ขออนุมัติใข้ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซม
2021-07-09  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
2021-07-09  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ต.63-มี.64
2021-07-09  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 64
2021-07-09  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการจัดกาาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564
2021-07-07  รายละเอียดคุณลักษณะและราคากางครุภัณฑ์
2021-06-07  ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส.