| ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

2020-04-03  ประกาศประกวดราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ .  
2020-03-12  ประกาศร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อจัดจ้างเช่าบริการสัญญาณอ.