2020-09-14  คุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครั้งที่ 2)  
2020-08-20  รายการคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา  
2020-08-20  ราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2020-08-04  คุณลักษณะและราคากลางโต๊ะเก้าอี้
2020-08-04  คุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
2020-08-03  ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์งานบ้านงานครับ
2020-06-23  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ ขสร.1) ปร.
2020-06-23  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
2020-06-22  ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส.
2020-04-14  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตป.