2021-03-08  ราคากลางโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานการถ่ายทอดเทคโ.  
2021-03-08  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางวัสดุประกอบการอบรมค่ายวิทยาศา.  
2021-03-08  ประกาศยกเลิกกำหนด(ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR)และรายละเอียดคุณลักษ.
2021-02-23  ประกาศจัดซื้อจ้ดจ้างโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานกา.
2020-09-22  ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ครุุภัณฑ์สำหับห้องปฏิบัติการ.
2020-09-14  คุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครั้งที่ 2)
2020-08-20  รายการคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา
2020-08-20  ราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2020-08-04  คุณลักษณะและราคากลางโต๊ะเก้าอี้
2020-08-04  คุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน