2020-06-23  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ ขสร.1) ปร.  
2020-06-23  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563  
2020-06-22  ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส.
2020-04-14  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตป.
2020-04-03  ประกาศประกวดราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ .
2020-03-12  ประกาศร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อจัดจ้างเช่าบริการสัญญาณอ.