2021-07-09  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563  
2021-07-09  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ต.63-มี.64  
2021-07-09  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 64
2021-07-09  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการจัดกาาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564
2021-07-07  รายละเอียดคุณลักษณะและราคากางครุภัณฑ์
2021-06-07  ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส.
2021-03-08  ราคากลางโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานการถ่ายทอดเทคโ.
2021-03-08  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางวัสดุประกอบการอบรมค่ายวิทยาศา.
2021-03-08  ประกาศยกเลิกกำหนด(ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR)และรายละเอียดคุณลักษ.
2021-02-23  ประกาศจัดซื้อจ้ดจ้างโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานกา.