รายละเอียดข่าวสาร : ชุมชนบ้านกะมิยอ

ผลการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านและเขียนค าในภาษาไทย เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
    บทคัดย่อ  การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาการจัดการ เรียนรู้แบบ CIPPA Model โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนค าในภาษาไทย เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระ   ลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ระหว่างก่อนเรียนและ หลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่าน การเขียนแจกลูกสะกดค าสระเปลี่ยนรูป และสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จ านวน 26 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster sampling) เครื่องที่ใช้ในการในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกเสริม ทักษะการอ่านและเขียนค าสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model แผน การจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติ ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ทดสอบ สมมติฐาน คือ ค่าประสิทธิภาพ และค่า t-test ผลการวิจัย พบว่า   1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนค าในภาษาไทย เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.79/84.56   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   3. ความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนค าในภาษาไทย เรื่อง สระลดรูป และสระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.49 ค ำส ำคัญ : แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนค าในภาษาไทย 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-08-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 68,762 Bytes
 • ผลงานวิชาการต่างๆ ที่ผ่านมาของชุมชนบ้านกะมิยอ
    1 page 1 / 1
   รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม ร่วมมือเทคนิค TAI [29-08-2564]
   ผลการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านและเขียนค าในภาษาไทย เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [29-08-2564]
   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค STAD แบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เลขยกก าลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1[25-07-2564]
   รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค [24-05-2564]


  หน้าแรก